anse me see (SSP SNEEN

At iel fj i LJ

ALT

Te i

((

ly FN At 1 MR Hm i gr År FRRR RNL

MID ARD tk i ik i ik | ik h ler ANER AH ap N NL PEN AAK NT DA ULAE al:

Å ra KRYBER i , HH ÅL dn de lg

My ny

ng

vil i ly mn Mr, j i NR

NAR ad

MAR ha Aldk BRS

: ERR 558 by

Se FE Er ma vr = mme Årg muntre; ae se ne - pg Fie

SØREN KIERKEGAARDS PAPIRER

SØREN KIERKEGAARDS PAPIRER

Anden forøgede Udgave ved Niels Thulstrup

TIENDE BIND

Søren Kierkegaards Optegnelser fra 1849 2. Januar til 1853 2. November FEMTE AFDELING

Gruppe ÅA Journaloptegnelser fra 1852 30. August til 1853 2. November Optegnelser af Gruppe ÅA og B 1849—1853

Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab og Søren Kierkegaard Selskabet

GYLDENDAL

LIBRARY

Søren Kierkegaards Papirer Bind 10, 5. afdeling, der udkom første gang 1932, er et uændret fotografisk optryk af originaludgaven, udført af S. L. Møllers Bogtrykkeri, København. Printed in Denmark 1969.

SØREN KIERKEGAARDS PAPIRER

SØREN RSLERRSESÆAINIDS BÆRLIRER

UDGIVNE AF P. A. HEIBERG, V. KUHR OG E. TORSTING

TIENDE BIND

SØREN KIERKEGAARDS OPTEGNELSER FRA 1849 2. JANUAR TIL 1853 2. NOVEMBER

FEMTE AFDELING

GRUPPE A JOURNALOPTEGNELSER FRA 1852 30. AUGUST TIL 1853 2. NOVEMBER OPTEGNELSER AF GRUPPE A OG B 1849—1853

GYLDENDALSKE BOGHANDEL - NORDISK FORLAG - KØBENHAVN - MDCCCCXXXII

sei Mt ÆLD

ÆT

13" SYEAMÅ

INDHOLD

Side

ISEN SÆDE SA SAREEN SANS, He he SSR TE SENE SE SY ANER MEET SOE N BEES VII—IX GS EEN ME Se rede SR SEEREEESEE EN S IRSD ae Kors JERN ERE RE BP ERE EUR XI—XXIX S. K's Optegnelser af Gruppe A:

tausne ENB ISS 2 BOSE SR EET 5—106

TournaliNBET SS STA Febr Eee 107—156

SMittForholdtile bende St FEE MERE SNORE 159—175

Løse Papirers1849=53 Æsker faner TREE 179—197 S. K.'s Optegnelser af Gruppe B:

Til: ,,Enten—Ellerf og ,,Lilien paa Marken og Fuglen un-

Her HEN SES Een ae eee es SETE ERE LET SERENE ET Res ENN se 203—208 Til: ,Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger. Af H.H.F 211—218 I SSypdommern' til Dødens SIN SENSE ED 221—231

Til: ,,Ypperstepræstenf ,,Tolderenf ,,Synderindenf.. 235—239 Til: ,Indøvelse i Christendomf" og ,,Den bevæbnede Neu-

ry ETS ORE ELAN OERES ar SES RR ME SENT ESE K URE ar SSD 243—308 SISSE Sunderen sene SE ele eter EN ARD fa RBLS ON Nee Te 311—314 Til: Artikel i Fædrelandet: ,,Foranlediget ved en Yttring af

Dr: Rudelbach mig betræffendet RL AR 3177—330 Til: ,To Taler ved Altergangen om Fredagen" ........... 333—339

Til: ,,Fuldendelsens samtlige Skrifter", ,,Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed", ,, Tre Noter betræffende min For- fatter-Virksomhed", ,Regnskabet" og ,,Om min Forfatter- Virksomhed eee EEN 343—452

Kilde-Angivelse, Manuskript-Beskrivelse og textkritiske Op- RESEN EIDE EN ES FE ENE ERE RT 455—517

FORTALE

Med Hensyn til Udgavens Plan, Inddeling og Materiale, Stoffets Ordning, Principperne for Udgavens Fuldstændighed og Gengivel- sen af Texten henvises til Fortalen til første Bind.

Af Hensyn til Manuskripterne af Gruppen B (Forfatterskab) har vi fundet det praktisk at lade Tiende Bind omfatte hele Tids- rummet fra 1849 2. Januar til 1853 2. November; Følgen deraf bli- ver, at Bindet kommer til at bestaae af sex Afdelinger, hver Afde- ling i sit Underbind. De første fire Afdelingers Indhold bliver ude- lukkende Journaloptegnelser; Femte Afdelings Indhold bliver dels Afslutning af Gruppen A (Journaloptegnelser, bogførte Optegnel- ser fra 1849 af S. K. betegnede , Mit Forhold til Hende" og ,, Løse Papirer" for hele Perioden) dels en Part af Gruppen B (1849-52); Sjette Afdelings Indhold bliver dels Resten af Gruppen B (1849- 53) dels Gruppen C for hele Perioden.

Nærværende Femte Afdeling af Bindet afslutter Gruppen A, som har tre Afdelinger, hvoraf den første (A 1-147) giver Indholdet af Journalerne NB?" og NB? paabegyndt henholdsvis 30. August 1852 og 14. Februar 1853; den sidste Optegnelse (A 147) er dateret 2. November 1853.

Anden Afdeling (A 148-150) udgør Skriftet ,, Mit Forhold til ,hende"", der fandtes i en i Maj 1904 tilkommen Pakke, der desuden indeholdt S. K.'s Breve til Regine Olsen og Emil Boesen m. m. (Se Kske Papirer S. VII f.).

Derefter følger som tredie Afdeling (A151-167) under Be- tegnelsen , løse Papirer" nogle udaterede Optegnelser af blandet Indhold.

VIII Fortale

Manuskript-Materialet til Gruppen B er med Hensyn til Gen- givelse behandlet ganske paa samme Maade og efter de samme Principper som det dermed analoge Materiale i de foregaaende Bind. Gruppen har ni Afdelinger. Den første Afdeling (B 1-8) omfatter et Exemplar af ,, Enten—Ellerf Første Udgave og tre Første- Korrekturark af Anden Udgave med Rettelser, samt Koncept, Tryk-Manuskript og Korrekturer til ,, Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen" med Rettelser og Bemærkninger.

Anden Afdeling (B 9-14) omfatter Tryk- Manuskript og Korrektur med Rettelser til ,,Tvende ethisk-religieuse Smaa- Afhandlinger" samt Udkast til ,,Et Par Ord foranledigede ved" Skriftets Anmeldelse i Nyt Theologisk Tidskrift (sml. X” A 269).

Tredie Afdeling (B 15-24) omfatter Udkastene til en ,,Ud- giverens Anmærkning" samt Første-Korrektur med Rettelser til »Sygdommen til Døden".

Fjerde Afdeling (B 25-28) omfatter Endelig Udarbejdelse, Tryk-Manuskript og Første-Korrektur med Rettelser til ,, Ypper- stepræstenf ,, Tolderenf ,,Synderinden".

Femte Afdeling (B 29-114) omfatter Kladde med endelig Udarbejdelse, Tryk-Manuskript, Første-Korrektur med Rettelser samt Udkast og Bemærkninger til ,,Indøvelse i Christendomf", tillige med Udkast og Koncept med endelig Udarbejdelse til ,,Den bevæbnede Neutralitet" (sml. X? A 450 med Sammenvisninger).

Sjette Afdeling (B 115-119) omfatter Foreløbig Udarbej- delse, Tryk-Manuskript og Første-Korrektur samt Udkast til ,,Et muligt Forord" til ,,En opbyggelig Tale" (,,Synderinden").

Syvende Afdeling (B 120-129) omfatter Udkast og Tryk- Manuskript til Artikel i Fædrelandet: ,, Foranlediget ved en Yt- tring af Dr. Rudelbach mig betræffende".

Ottende Afdeling (B130-139) omfatter Foreløbig Udarbej- delse,Tryk-Manuskript og Første-Korrektur med Rettelser til, To Taler ved Altergangen om Fredagen", samt Exemplar med Ret- telser til Anden Udgave.

Niende Afdeling (B 140-293) omfatter Udkast til ,Fuld- endelsens samtlige Skrifter" (sml. X! A 45 med Sammenvisnin-

Fortale IX

ger), ,Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed", ,,Tre Noter betræffende min Forfatter-Virksomhed" (se IX, Fortale S. X ff.), »Regnskabet" og ,Om min Forfatter-Virksomhed" (med endelig Udarbejdelse, Renskrift og Første-Korrektur med Rettelser).

Ved at følge og samle Fodnoternes Sammenvisninger vil man, ligesom i foregaaende Binds Journal-Afdeling, kunne skaffe sig Oversigt over Materialet til flere af de hyppigt tilbagevendende Emner i den store Masse af Journaloptegnelser.

København i December 1931. UDGIVERNE

TED STAVTSE

1813 Maj 5. S. K. født i Faderens Ejendom paa Nytorv i Kbh. (gl. Nr. 2, ny

Nr. 27). Juni 3. S. K. døbt i Helliggeist Kirke i Kbh. 1821 S. K. sat i Skole i Borgerdydskolen i Kbh.

1823 Jan. 23. Regine Olsen født.

Febr. 15. Regine Olsen døbt i Vor Frue Menighed i Kbh.

1828 April 20. S.K. konfirmeret i Vor Frue Menighed i Kbh.,ved første Kapellan J. P. Mynster.

1830 Oktbr. 30. S. K. indskrevet som Student ved Universitetet (laud.; Udarbej- delse i Modersmaalet, Græsk, Historie, Fransk: laud. p. c.).

Novbr. 1. S. K. indskrevet i Kongens Livkorps, 7. Kompagni.

4. S. K. faaet sin Afsked fra Kongens Livkorps som utjenstdygtig.

1831 April 25. S. K. fuldendt 2den Examens Iste Del (Latin, Græsk, Hebraisk, Historie: laud.; Matematik: laud. p. c.).

Oktbr. 27. S. K. fuldendt 2den Examens 2den Del (Filosofi, Fysik, Mate- matik: laud. p. c.).

1836 April 18. S. K. Samtale med Jørgen Jørgensen (se I A 166).

1837 Maj (imellem 8, og 16.) S. K. ved et Besøg hos Rørdams paa Frederiksberg første Gang truffet sammen med Regine Olsen (se II A 67.68).

1837—38 S. K. undervist i Latin i næstøverste Klasse i Borgerdydskolen i Kbh.

1838 April 22. Regine Olsen. konfirmeret i Holmens Kirke i Kbh.

Maj19. Form. Kl.10'/2. S. K.s Optegnelse om ,en ubeskrivelig Glæde" (se II A 228).

Aug. 8.—9. Nat Kl. 2. S. K.s Fader død.

14. S.K.s Fader begravet paa Åssistents-Kirkegaard i Kbh. (i Familie- Gravstedet).

Septbr. 7. udkom: ,Af en endnu levendes Papirer. Udgivet mod hans Villie af S. Kierkegaard". Hos C.A. Reitzel. Trykt hos Bianco Luno. (Om Andersen som Romandigter, med stadigt Hensyn til hans sidste Værk: ,Kun en Spillemand"). 42 SS.

1839 Febr. 2. Optegnelse af S. K.: ,Du mit Hjertes Herskerinde mentes S gjemt i mit Brysts dybeste Løndom" osv. (se II A 347).

Aug. 29. S. K. opgjort sin pekuniære Status (Obligationer, Aktier, Part i Ejendommen Nytorv Nr. 2, Løsøre osv.) til: 16797 Rdl.

1840 2. Juni S.K.indgivet sin Examens-Ansøgning til det theologiske Fakultet

XII

Tidstavle

1840 Juli 3.

S. K. fuldendt theologisk Embeds-Examen (laud.).

19.—Aug. 6. S. K.s Jyllandsrejse. Aug. 9.—Septbr. ,kan i strengere Forstand siges at være den Tid, i hvilken

==RESEepIbr TS: 10: ==" Oktbr 8: SK Noybr: 17;

1841 Jan. 12. == | ul 46; SM AUZS CDTI RR Septbr: 16: HEE 20;

Oktbr. 11.

jeg tilnærmede mig hendef (se Kske Papirer, S. 76).

S. K. friet til Regine Olsen (se Kske Papirer, S. 76).

S. K. faaet Jaord af Regine Olsen (se Kske Papirer, S. 77). Første Nummer af ,, Corsaren", udgivet af Goldschmidt.

S.K. indtraadt i det Kongelige Pastoral-Seminarium som Nr. 252. Vidnesbyrd fra Rektor ved Borgerdydskolen i Kbh. Michael Nielsen om S. K.s ,ikke almindelige Herredømme over det latinske Sprogs baade mundtlige og skriftlige Behandling".

om Middagen S. K. efter Tur prædiket i Holmens Kirke over opgiven Text (se III C 1).

S. K.s Afhandling: ,,Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates" erklæret af det filosofiske Fakultet for værdig til at for- svares for Magistergraden.

S. K. sendt Regine Olsen hendes Ring tilbage.

S. K.s Disputats (paa Boghandler P. G. Philipsens Forlag) færdig fra Trykkeriet (Bianco Luno). 300 SS.

Kl. 10—2 og 4—7'/2 S. K. forsvaret sin Disputats for Magister- graden.

S. K. endelig brudt med Regine Olsen.

25. S. K. pr. Dampskib forladt Kbh. for at rejse til Berlin. Novbr. (imellem 15. og 22.) Schellings anden Forelæsning i Berlin.

1842 Febr. 4. Marts 6.

Sidste Datering i S. K.s Kollegie til Schellings Forelæsninger. S.K. med Dampskibet ,,ChristianVIIIf ankommen til Kbh. fra Kiel.

Maj 29 og Juni 5. Anmeldelse i Fædrelandet, Nr. 890 og 897, af S. K.s

June =FSepibr1 0:

—" Novbrl1T;

1843 Febr. 15.

Disputats ved Dr. Beck.

Artikel af S. K. i Fædrelandet Nr. 904: ,,Aabenbart Skriftemaalf, med en ,Efterskrift" til Dr. Beck (S. V. XIII, S. 397 ff.).

S. K.s Broder Peter Christian kaldet til Sognepræst for Peders- borg-Kindertofte.

S. K.s Broder Peter Christian ordineret.

S. K. afsluttet Manuskript til Udgiverens Forord til , Enten— Eller”,

»Enten Eller. Et Livs- Fragment, udgivet af Victor Eremita. Første Deel, indeholdende A.'s Papirer. Anden Deel, indehol- dende B.'s Papirer, Breve til A." færdig fra Trykkeriet (Bianco Luno). 470 +- 368 SS.

»Enten—Ellerf kommen i Handelen (hos Universitetsboghandler C. A. Reitzel), og s. D. foreløbig anmeldt i Fædrelandet Nr. 1155. Anmeldelse af ,,Enten—Ellerf i Dagen Nr. 52.

Uddrag og Omtale af ,, Enten—Ellerf af Claudius Rosenhoff i Den Frisindede Nr. 23.

Artikel af S. K. i Fædrelandet Nr. 1162 (underskrevet A. F.…...): »Hvo er Forfatteren af ,Enten—ellerf (se S. V. XIII, S. 407 ff.).

1843 Marts 1.

== 35;

Tidstavle XIII

Anmeldelse af ,,Enten—Ellerf af J. L. Heiberg i Intelligensblade Nr. 24, i Artiklen: ,, Litterær Vintersæd".

Artikel af S. K. i Fædrelandet Nr. 1168 (underskrevet Victor Eremita): ,Taksigelse til Hr. Professor Heiberg" (se S. V. XIII, S.411 ff.):

12. til April 9. Anmeldelse af ,,Enten—Ellerf i Forposten Nr. 11—15

April 16.

Maj 5. 6.

(,Fragmenter af en Brevvexling").

Første Paaskedag til Aftensang i Frue Kirke (Biskop Mynsters Prædiken), Regine Olsen nikket til S. K.; i Tiden nærmest forud har hun ,hver Mandag mellem 9—10 Formiddag" mødt ham (se IV A 97).

Datering af Forordet til S. K.s ,To opbyggelige Talerf.

»To opbyggelige Taler af S. Kierkegaard" færdig fra Trykkeriet (Bianco Luno). 52 SS.

7.14.21. Anmeldelse af ,,Enten—Ellerf af J. Fr. Hagen i Fædrelandet

RUDE ==1 6:

Berlin.

Juli

Nr. 1227-28. 1234.1241.

S. K. afrejst fra Kbh. til Berlin.

»To opbyggelige Talerf kommen i Handelen (hos Boghandler P. G. Philipsen).

Artikel af S. K. i Fædrelandet Nr. 1236: ,,En lille Forklaring" (se S. V. XIII, S. 416 f.).

Poststempel-Dato for Brev fra S. K. til Emil Boesen fra Berlin. Poststempel-Dato for Brev fra S. K. til Emil Boesen fra Berlin. »Om en liden Stund skulle I see mig igjen. Jeg er bleven færdig med et Arbeide, der er mig af Vigtighed, jeg er i fuld Fart med et nyt, og mit Bibliothek er mig nødvendigt, ligesom ogsaa et Trykkerie".

Datering over Begyndelsen af Manuskriptet til ,,Gjentagelsen" (se IV B 97,3).

Datering over Manuskriptet til Brevet til Læseren i Slutningen af ,Gjentagelsenf (se IV B 97,30). Sandsynligvis har S. K. ved denne Tid faaet Kundskab om Regine Olsens Forlovelse med Fritz Schlegel.

Datering i Manuskriptet til Forordet til ,,Tre opbyggelige Taler" (se IV B 159,7).

»Frygt og Bæven. Dialektisk Lyrik af Johannes de silentio" og »Gjentagelsen. Et Forsøg i den experimenterende Psychologi af Constantin Constantius" færdige fra Trykkeriet (Bianco Luno). 135 SS. og 157 SS.

»Tre opbyggelige Taler af S. Kierkegaard" færdig fra Trykkeriet (Bianco Luno). 62 SS. p

»Frygt og Bæven", ,,Gjentagelsen" og ,Tre opbyggelige Taler" kommen i Handelen, de to første hos C. A. Reitzel, den sidste hos Boghandler P. G. Philipsen.

Anmeldelse af ,Enten—Ellerf af H. P. Kofoed-Hansen i ,For

XIV Tidstavle

Literatur og Kritik. Et Fjerdingaarsskrift udgivet af Fyens Stifts literære Selskab", 1. Bd. 4. Hefte.

1843 Decbr. 6. ,Fire opbyggelige Taler af S. Kierkegaard" kommen i Handelen, hos Boghandler P. G. Philipsen (Bianco Lunos Bogtrykkeri). 84 SS.

19. , Urania. Aarbog for 1844, udgiven af J. L. Heiberg", med Omtale af ,Gjentagelsen" i Artiklen: ,,Det astronomiske Aarf, averteret i Adresseavisen Nr. 298.

1844 Jan. 1. Artikel af Biskop Mynster i Intelligensblade Nr. 41—42 (under Mærket Kts): ,, Kirkelig Polemik" (med Omtale af S. K.s ,Op- byggelige Taler").

Febr. 24. Lørdag S. K. holdt sin Demis-Prædiken i Trinitatis Kirke (laud.).

Slutn. Anmeldelse af ,,Frygt og Bævenf" af J. Fr. Hagen i Theologisk Tidsskrift, udg. af Scharling og Engelstoft. 8. Bd.

Marts 5. »,7To opbyggelige Taler af S. Kierkegaard" kommen i Handelen, hos Boghandler P. G. Philipsen (Bianco Lunos Bogtrykkeri). 59 SS.

S. K. tilendebragt Udarbejdelsen af: , Post-Scriptum til Enten— Eller" (IV B 59).

—4 Juni8. »Tre opbyggelige Taler af S. Kierkegaard" kommen i Handelen, hos Boghandler P.G. Philipsen (Bianco Lunos Bogtrykkeri). 70.SS.

13. ,Philosophiske Smuler eller en Smule Philosophi. Af Johannes Climacus. Udgivet af S. Kierkegaard.” (Hos Universitetsboghand- ler C. A. Reitzel. Bianco Lunos Bogtrykkeri) averteret i Adresse- avisen Nr. 137,..— 164 SS.

17. ,Begrebet Angest. En simpel psychologisk-paapegende Over- veielse i Retning af det dogmatiske Problem om Arvesynden. Af Vigilius Haufniensis.” og ,, Forord. Morskabslæsning for enkelte Stænder efter Tid og Leilighed. Af Nicolaus Notabene.” (Begge hos Universitetsboghandler C. A. Reitzel. Bianco Lunos Bog- trykkeri) averterede i Adresseavisen Nr. 140. 184 og 111 SS

30. Omtale af ,,Forordf i Ny Portefeuille (udg. af G. Carstensen, red. af ]J.. C. Schytte). :2..Bd.; Nr:13.

Aug. 31. ,Fire opbyggelige Taler af S. Kierkegaard." (Hos Boghandler P. G. Philipsen. Bianco Lunos Bogtrykkeri) averteret i Adresse- avisen Nr. 205:—.111.SS.

Oktbr. 16. S. K. flyttet fra Nørregade 230 (nu Nr. 38) til Ejendommen paa Nytorv.

1845 Febr. 9. S.K. hørt Prædiken af Biskop Mynster i Slotskirken (se VI B 157).

Marts Oprindelig Datering til Hilarius Bogbinders Forord til , Stadier paa Livets Vei", (Se. VI B 7,4.8,2).

April 29. ,Tre Taler ved tænkte Leiligheder. Af S. Kierkegaard" (Hos Universitetsboghandler C. A. Reitzel. Bianco Lunos Bogtrykkeri) averteret i Adresseavisen Nr. 98. 100 SS.

30. ,Stadier paa Livets Vei. Studier af Forskjellige. Sammenbragte

1845 April 30.

13.

Tidstavle XV

befordrede til Trykken og udgivne af Hilarius Bogbinder" (Hos Universitetsboghandler C. A. Reitzel. Bianco Lunos Bogtrykkeri) averteret i Adresseavisen Nr. 99. VIII + 383 SS. Anmeldelse af ,,Philosophiske Smulerf [af Dr. Fr. Beck] i Neues Repertorium fir die theol. Literatur und kirchl. Statistik, hrsgeg. von H. Th. Bruns. 2. Bd., 1. Heft.

»Stadier paa Livets Vei" anmeldt i Berlingske Tidende Nr. 108. Artikel af S. K. i Fædrelandet Nr. 1883 (underskrevet S. Kierke- gaard): ,En Erklæring og Lidt til" (se S. V. XIII, S. 418 ff.). Boghandler P.G. Philipsen forpligter sig med Hensyn til det af ham af S. K. købte Rest-Oplag af 18 opbyggelige Taler: ,,ikke at tilstille Redakteurer noget Fri-Exemplar eller foranledige dem paa nogen Maade gjorte til Gjenstand for critisk Anmeldelse eller Besprechen i Bladene”.

S. K. med Dampskibet ,,Geiserf forladt Kbh. for over Stettin at rejse til Berlin.

19.20. Feuilleton-Artikel af S. K. i Fædrelandet Nr. 1890-91 (under-

Decbr. 20.

1846 Jan.

24.

29.

25.

272

29.

30.

2.

10.

skrevet A.): ,,En flygtig Bemærkning betræffende en Enkelthed i Don Juan" (se S. V. XIII, S. 445 ff.).

S. K. med Dampskibet , Geiserf kommen tilbage til Kbh. fra Berlin over Stettin.

»Atten opbyggelige Taler af S. Kierkegaard" udkomne paa Bog- handler P. G. Philipsens Forlag (Bianco Lunos Bogtrykkeri). 52 +62—+84+59—70—+1115s.

»Gæaf, æsthetisk Aarbog for 1846, udg. af P. L. Møller (med Omtale af ,, Stadier paa Livets Veif, særligt ,Skyldig? Ikke- Skyldig?” i Artiklen: ,Et Besøg i Sorø") averteret i Tillæg til Berlingske Tidende Nr. 302 som skullende udkomme den 22. S. K. sender Afslag til P. L. Møller paa Anmodning om Bidrag til ,Gæa".

Artikel af S. K. i Fædrelandet Nr. 2078: ,,En omreisende Æsthe- tikers Virksomhed, og hvorledes han dog kom til at betale Gjæstebudet", underskrevet: Frater Taciturnus, Høvidsmand for 3die Afdeling af ,Stadier paa Livets Vei”, i hvilken det bl. a. hedder: , Gid jeg nu blot snart maatte komme i Corsaren . .. Og dog, jeg har jo allerede været der; thi ubi spiritus, ibi ecclesia: ubi P. L. Møller, ibi Corsaren”.

Svar i Fædrelandet Nr. 2079 fra P. L. Møller: , Til Hr. Frater Ta- citurnus, Høvidsmand for 3die Afdeling af Stadier paa Livets Vei". Manuskript til ,,Afsluttende Efterskriftf indleveret i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Se E. P. III, S. 269 Note). |

Artikel i Corsaren Nr. 276: , Hvorledes den omvandrende Phi- losoph fandt den omvandrende virkelige Redacteur af Corsaren", med Tegninger.

Artikel af S. K. i Fædrelandet Nr. 9: , Det dialektiske Resultat af en literair Politi-Forretning", underskrevet: Frater Taciturnus.

XVI

Tidstavle

1846 Febr.

30.

Juni 12.

Septbr. 7.

20.

Oktbr. 2.

ds

S. K.s Idee: at uddanne sig til at blive Præst (se VII A 4). Datering til ,En første og sidste ,Forklaring", og oprindelig Datering til Forordet til ,,En literair Anmeldelse” (se VII B 135,2). »Afsluttende Efterskriftf færdig fra Trykkeriet.

»Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smu- ler. Mimisk-pathetisk- dialektisk Sammenskrift, existentielt Ind- læg, af Johannes Climacus. Udgiven af S. Kierkegaard", Med: »En første og sidste Forklaring", underskrevet S. Kierkegaard. (Hos Universitetsboghandler C. A. Reitzel. Bianco Lunos Bog- trykkeri) averteret i Adresseavisen Nr. 49. X + 480 + 4 SS. S. K. paabegynder sin , Rapport" i den første ,,NB-Journalf, (Se VII A 98).

. 28. Anmeldelse af , Afsluttende Efterskrift" i Kjøbenhavnsposten

Nr.73 og 74, af , Prosper naturalis de molinasky" [3: P. L. Møller]. Artikel i Dansk Kirketidende Nr. 29, Sp. 475 ff.: , Troen og Dialektiken. Imod S. Kierkegaard", af P. W. Christensen. Cand. theol.

. »En literair Anmeldelse. To Tidsaldre, Novelle af Forfatteren til

»En Hverdagshistorief, udgiven af J. L. Heiberg. Kbhv. Reitzel. 1845, anmeldt af S. Kierkegaard.” (Hos Universitetsboghandler C. A. Reitzel, Bianco Lunos Bogtrykkeri) averteret i Adresse- avisen Nr. 75. 114 SS.

31. Artikel i nyt Aftenblad (Udgiver og Redaktør H. Trojel) Nr. 75 og 76: ,Kjøbenhavnspostens Anmeldelse af ,,afsluttende uviden- skabelig Efterskrivt", og: Afsluttende uvidenskabelig Efter- skrivt",

S. K. med Dampskibet ,Geiser" forladt Kbh. for over Stettin at rejse til Berlin.

. Oprindelig Datering for Forordet til første Afdeling af ,Opbygge-

lige Taler i forskjellig Aand" (se VII B: 148. 150. 192,6).

- »Theologisk Tidsskrift. Ny Række. Udg. af Scharling og Engels-

toft", 4. Bds 1. Hefte, med Anmeldelse af , Philosophiske Smulerf undertegnet: 80. [5: Licent. theol. J. F. Hagen] averteret i Adresse- avisen Nr. 107.

S. K. med Dampskibet ,,Geiserf kommen tilbage til Kbh. fra Berlin over Stettin.

Artikel i Den Frisindede (Redaktør og Udgiver Claudius Rosen- hoff): ,S. Kjerkegaard og hans Recensenterf,

S. K. anskaffet sig Magister A. P. Adlers: , Studier og Exempler", »Forsøg til en kort systematisk Fremstilling af Christendommen i dens Logik" og ,Theologiske Studier".

S. K.s Optegnelser i NB-Journalen: Rapport. Resultat.

Artikel i Dansk. Kirketidende Nr. 52, Sp. 841 ff.: ,Troens Dia- lektikf, af P. W. Christensen, Cand. theol.

Goldschmidt fratraadt Redaktionen af Corsaren med Nr. 315. Goldschmidt afrejst fra Kbh. med Dampskibet , Christian VIII

Tidstavle XVII

1846 Novbr. 19.

1847 Jan. 24.

Febr. 20.

+ Marts: 13.

April 29;

for over Kiel at paabegynde en Udenlandsrejse til Tyskland og Italien.

»Dr. H. Martensens trykte moralske Paragrapher, eller det saa- kaldte ,, Grundrids til Moralphilosophiens System af Dr. Hans Martensen", i dets forvirrede, idealistisk-metaphysiske og phan- tastisk- speculative, Religion og Christendom undergravende, fatalistiske, pantheistiske og selvforguderske Væsen, belyst og bedømt af Magnus Eiriksson, Cand. theol.” averteret i Adresse- avisen Nr. 274.

S. K.s Optegnelse: ,,Gud være lovet, at alle Pøbelagtighedens Angreb kom over mig. Jeg har nu ret faaet Tid til at lære ind efter, og forvisse mig om, at det dog var en tungsindig Idee med det at ville leve ude paa en Præstegaard, for i Afsideshed og Glemthed at gjøre Poenitentse. Nu staaer jeg ganske ander- ledes besluttet paa Pletten end jeg nogensinde har gjort.” osv (se VII A 229).

Datering for Forord til den første Renskrift til Bogen om Adler. til Septbr. 4. Emilie Carlén, En Nat ved Bullar-Søen, oversat paa Dansk, som Feuilleton i Berlingske Tidende Nr. 43-206. (Se VIII A196).

S. K.s Læsning af: Adolf Trendelenburg, Geschichte der Kate- gorienlehre. Zwei Abhandlungen. Berlin 1846.

»Opbyggelige Taler i forskjellig Aand af S. Kierkegaard. Første Afdeling: En Leiligheds-Tale. Anden Afdeling: Hvad vi lærer af Lilierne paa Marken og af Himmelens Fugle. Tre Taler. Tredie Afdeling: Lidelsernes Evangelium. Christelige Taler.” (Hos Universitetsboghandler C. A. Reitzel. Bianco Lunos Bogtrykkeri) averteret i Adresseavisen Nr. 61. 4 + 155 + 64 + 140 SS. S. K. aflagt Besøg hos Christian VIII.

Billet fra C. Molbech til S. K. ang. ,Enten—Ellerf som udsolgt (se VIII A 84).

Optegnelse af S. K. om Forskæl mellem Synd og Anfægtelse (VIII A 93).

S. K. paabegyndt Journal NB? (VIII A107).

H. Martensen udnævnt til Hofprædikant.

Plan for Anden Afdeling af ,,Christelige Taler: Stemninger i Li- delsers Strid" (VIII A180-184).

Biskop Mynster faaet tildelt Rang i 1. Klasse Nr. 13.

S. K. paatænkt Rejse til Berlin, men i Stedet aflagt Besøg hos Christian VIII (se VIII A 249).

S. K. færdig med Tryk-Manuskript til ,, Elodishadens Cjeroinger= (VIII A 219).

S. K. paatænkt Rejse til Stettin, og til Efteraaret ,,en ordentlig Udenlandsrejse i længere Tid.” (VIII A 227).

S. K. i Underhandlinger med Boghandler Reitzel om dennes Overtagelse af Rest-Oplagene af de hos ham udkomne Skrifter

Søren Kierkegaards Papirer. X5 NH

XVIII

Tidstavle

1847 Aug.

Septbr. 29.

Oktbr.

Eg

14.

af S. K.; tillige indledet Forhandling med en Mand om Salg af Huset Nytorv Nr. 2. (VIII A 227).

S. K.s Optegnelse: ,,Fra nu af skulde der altsaa rykkes ind i det specifik Christelige" (med Brug af ,de occultis non judicat eccle- sia"), ,Synds- Forladelsenf, ,,Et strengere videnskabeligt Værk om den geistlige Talekunst med stadigt Hensyn til Aristoteles Rhetorikf". (VIII A 229).

S. K. foretaget Revision af sine ældre Dagbøger (se VIII A231). S. K. tænkt paa Rejse til Berlin, men holdt tilbage bl. a. ved Tanken paa de indledede Forhandlinger med en Mand om Salg af Huset Nytorv Nr. 2. (VIII A 246).

S. K. Samtale med Jørgen Jørgensen om Hamanns Ægteskab (se VIII A 251).

S. K. besluttet at blive hjemme, begyndt en Badekur. ,, Imorgen bringes Manuscript [til ,, Kjerlighedens Gjerninger"] i Trykkeriet". »Jeg føler nu Trang til i en dybere Forstand at komme til mig selv ved at komme nærmere til Gud i Forstaaelsen af mig selv. Jeg maa blive paa Stedet, og fornyes ind efter. ... Mit Tungsind maa jeg see at faae nærmere fat . ... Der rører sig Noget i mig, som tyder paa en Metamorphose.”" (VIII A 250). Ideen til Tredie Afdeling af ,, Christelige Taler: Tanker som saare bagfra til Opbyggelse.” (VIII A 256). i

Plan for Afhandlingen , Har et Menneske Lov til at lade sig ihjelslaae for Sandheden?” (VIII A 271-276).

Boghandler Philipsen tilbyder S. K. 500 Rdl. for et nyt Oplag af »Enten—Ellerf paa 1000 Exemplarer; S. K. vil have 700 Rdl. S. K. prædiket i Frue Kirke ved Skriftemaal før Altergang om Fredagen.

Boghandler Philipsen vil kun give 500 Rdl. for det nye Oplag af ,Enten—Ellerf,

S. K. nægter Boghandler Philipsen Forlaget for det nye Oplag af ,Enten—Ellerf,

»Kjerlighedens Gjerninger. Nogle christelige Overveielser i Talers Form af S. Kierkegaard. Første og Anden Følge". (Paa Universitetsboghandler C. A. Reitzels Forlag. Bianco Lunos Bogtrykkeri) averteret i Adresseavisen Nr. 229. 2 + 224 + 203 SS.

S. K. aflagt Besøg hos Christian VIII.

S. K. paatænkt under Titlen ,Ungdoms-Arbeider" at udgive: 1) Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv. 2) Lovtale over Efteraaret. 3) Rosenkilde som Hummer. 4) Skrift-Prøver. (VIII A 339).

Billet til S. K. fra Professor F. C. Petersen med Tak for tilsendt Exemplar af ,,Kjerlighedens Gjerninger".

Brev til S. K. fra Magnås Eiriksson med Bøn om pekuniær Understøttelse.

Tidstavle XIX

1847 Oktbr.

Novbr. 3.

Decbr. 1.

1848 Jan.

4.

2

Datering for et oprindeligt Forord til den senere Fjerde Afdeling af , Christelige Taler: Taler ved Altergang om Fredagenf. Ideen til Nr. III af ,,Indøvelse i Christendom: Fra Høiheden vil han drage Alle til sig”. (VIII A 371).

Ideen til Nr. II af ,,Indøvelse i Christendom: Salig Den, som ikke forarges paa mig". (VIII A 381).

Regine Olsen viet til Fridrich Schlegel i Vor Frelsers Kirke paa Christianshavn.

S. K. Besøg hos Biskop Mynster: ,Han sagde han havde meget travlt saa jeg øjeblikkeligt gik. Men han var ogsaa meget kold mod mig. Han er dog nok stødt for den sidste Bog [Kjerlig- hedens Gjerninger].”

S. K. paabegyndt Journal NB? (VII! A 400).

Datering for Forord til Bogen om Adler i omlagt Skikkelse.

S. K. afsluttet Omlægning af Bogen om Adler i dens tredie Skik- kelse (VIII A 440).

P. L. Møller, Kritiske Skizzer fra Aarene 1840 47, averteret i Adresseavisen Nr. 284.

14.15. 17. Anmeldelse af ,,Kjerlighedens Gjerninger" i Nyt Aftenblad

20.

23.

24.

28.

Nr. 291. 292. 294. (VIII A 496).

J. P. Mynster, Prædikener holdte i Kirkeaaret 1846-47, averteret i Adresseavisen Nr. 294.

Anmeldelse af ,,Kjerlighedens Gjerningerf i Berlingske Tidende Nr5297:

M. Goldschmidt, Nord og Syd. Et Maanedskrift. Første Kvartals 1. Hefte averteret i Adresseavisen Nr. 302.

S. K. tilskødet Ejendommen Nytorv 2 til Christiane Elisabeth Bitzow f. Schåne, Enke efter Vexelmægler F. C. Bitzow (Lav- værge A. T. Hagen); Købesum 22000 Rdl., hvoraf 10000 Rdl. kontant, Resten i 4 p. Cts Prioritets - Obligationer paa 5000 og 7000 Rdl. henholdsvis til S. K. og Broderen. Skødet (tinglæst 3. Jan. 1848) indeholder Klausul om S. K.s Fraflytning af Lej- ligheden ,søndre Halvdel af 1. Sals Etage" til Paaskedag 1848. Udkast til ,Introduktionf til Afhandlingen ,Har et Menneske Lov til at lade sig ihjelslaae for Sandheden?” (VIII A 469). Datering af Forordet i den endelige Udarbejdelse til Afhand- lingen.

S. K. paabegyndt Journal NB" (VIII A 483).

Plan for Tredie Afdeling af ,, Christelige Taler: Tanker som saare bagfra til Opbyggelse”. (VIII A 486).

Idee til ,Sygdommen til Døden". (VIII A 497).

Instrux for Anden Afdeling af , Christelige Taler: Stemninger i Lidelsers Strid", (VIII A 504).

Udkast til paatænkt Subskriptions-Indbydelse af S. K. paa ,Op byggelig Læsning", et Fjerdingaarsskrift begyndende fra 1. Juli

20. Christian VIII død.

lg

XX

1848 Jan. 25.

FU Mej 11.

== c 73; SENERE S,

Maj-Juni

Tidstavle

M. Goldschmidt, Nord og Syd. Et Maanedskrift. Første Kvartals 2. Hefte averteret i Adresseavisen Nr. 20.

S. K. afsluttet Lejekontrakt med Garvermester Gram om Lejlig- heden Hjørnet af Rosenborggade og Tornebuskegade 156, fra April Flyttedag; aarlig Leje 290 Rdl.

P. Chr. Kierkegaard, Fortsættelser fra Pedersborg, Kirkeligt Tidskrift. 1. Hefte averteret i Adresseavisen Nr. 35. (VIII A 545). Plan for en ny Bog af S. K. under Titel: ,Tanker, der helbrede i Grunden, christelig Lægedomf, hvori ,,Sygdommen til Døden" anføres som en Afdeling. (VIII A 558). Anfægtelser med Hensyn til Udgivelsen af ,, Tanker som saare bagfra til Op- byggelsef,

Manuskript til ,, Christelige Talerf indleveret i Trykkeriet. Artikel af Professor Sibbern om Goldschmidts ,,Nord og Syd", i nyt Aftenblad Nr. 57.

Udkast til Nr. I af ,,Indøvelse i Christendom: Kommer hid alle I som arbeide og ere besværede, jeg vil give Eder Hvile”, (VIII A 637-639).

. S. K.s Optegnelse: ,,Mit hele Væsen er forandret. Min Skjult-

hed og Indesluttethed er brudt jeg maa tale". Besøg af Lægen Oluf Bang. (VIII A 640).

Udkast til: ,,Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen. Tre gudelige Taler", (VIII A 643).

. 2. Paaskedag. S. K.s Optegnelse: ,,Nei, nei min Indesluttethed

lader sig dog ikke hæve idetmindste ikke nuf,

. »Christelige Taler af S. Kierkegaard. Første Afdeling: Hednin-

genes Bekymringer. Christelige Taler. Anden Afdeling: Stem- ninger i Lidelsers Strid. Christelige Taler. Tredie Afdeling: Tanker som saare bagfra til Opbyggelse. Christelige Foredrag. Fjerde Afdeling: Taler ved Altergang om Fredagen. Christelige Taler", (Forlagt af Universitetsboghandler C. A. Reitzel. Bianco Lunos Bogtrykkeri) averteret i Adresseavisen Nr. 101. 103 + 74 + 96 + 77 SS.

Brev til S. K. fra Sognepræst F. L. B. Zeuthen med Tak for »Kjerlighedens Gjerningerf og Bemærkning om Næringssorg. (VIII A 644).

Optegnelser af S. K. om Synds-Forladelse og Tro. , Forunderligt, hvor dog Guds Kjerlighed overvælder mig ... nu er der vaagnet et Haab i min Sjel, at Gud dog kunne ville hæve hiin mit Væsens Grund-Elendighed". (VIII A 649. 650).

S. K.s Rapport angaaende Sygdommen til Døden”. (VIII A651). S. K. paabegyndt Journal NB. (IX A1).

Idee til en ny Pseudonym: Anticlimacus. (IX A 9).

Udkast til Nr. I af ,Indøvelse i Christendom: Kommer hid alle I som arbeide og ere besværede, jeg vil give Eder Hvile.” (IX A 33).

1848 Juli 16. FR 90.

Tidstavle XXI

S. K. paabegyndt Journal NBf, (IX A152).

S. K.s Optegnelse: ,,Og nu maa Læren om Syndsforladelsen for Alvor frem. Titlen kan blive: Helbredelsen fra Grunden, eller Syndernes Forladelse og Forsoningen. Forinden bliver det dog rigtigst at skrive en mindre Bog ,Salig Den, som ikke forarges paa mig". (IX A176).

24.-27. Feuilleton-Artikler af S. K. i Fædrelandet Nr. 188-191 (under-

== Aug.

==, 21:

skrevet Inter et Inter): ,, Krisen og en Krise i en Skuespiller- indes Liv",

S. K.s Optegnelser: ,,Det bliver dog vistnok det Rigtige: engang at give Samtiden et bestemt og ikke-redupliceret Indtryk af hvad jeg siger mig selv at være, hvad jeg vil o: s: vi", (IX A 212). ,:… + + Mit Helbred er meget svagt, og denne Tanke har faaet megen Magt over mig, at jeg nu skulde døe". (IX A 216). Reflexioner over ,indirectef" og ,directe Meddelelse". (IX A 218. 221-224. 233-235). Forholdet til Rasmus Nielsen. (IX A 229-231).

Bogen om Adler omlagt til ,,En Cyclus ethisk-religieuse Afhand- linger" I-VI. (IX A 216).

S. K. paabegyndt Journal NB”, (IX A 252).

23.-26. Onsdag-Lørdag: ,de for mig mærkelige Dage (især Tors-

—" Septbr. 1.

mr 25:

dagen eller Natten fra Onsdag ti] Torsdag, hvor jeg havde ladet være at bede for R[asmus] N[ielsen], fordi jeg havde været lidt utaalmodig paa ham . . . . atter taget hendes Forhold [Regine Olsen] frem”. (IX A 262).

S. K. kørt til Fredensborg, truffet Etatsraad Olsen (Regine Ol- sens Fader) i Skipper-Alléen og søgt Samtale med ham, men han unddraget sig. (IX A 262).

S. K. prædiket i Frue Kirke ved Skriftemaal før Altergang om Fredagen (Thema: ,Fra Høiheden vil Han drage Alle til sig"). Udkast til-Taler over: , Ypperstepræstenf og ,,Pharisæeren og Tolderen". (IX A: 266-269. 272).

Datering for Optegnelse, Forord og Efterskrift til ,,En Cyclus ethisk-religieuse Afhandlinger”. (IX B 8.10.11.14.24).

S. K.s Optegnelse: ,, Meget anstrenget er jeg dog, men nu har jeg ogsaa snart naaet Maalet. Det Skrift ,,Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed" er nu saa godt som færdigt". (IX A 293). S. K.s Optegnelser om ,en ganske egen Anfægtelse". (IX A 331-334).

S. K. paabegyndt Journal NB, (IX A 376).

Novbr.-Decbr. S. K.s Plan om at udgive et Bind: ,, Fuldendelsens samtlige

Decbr.

1849 Jan. 1.

Værker". (IX A 390).

Datering for Renskrift til Afhandling af S. K.: ,Hr. Phister som Captain Scipio (i Syngestykket ,Ludovic") En Erindring og for Erindringenf, underskrevet Procul. (IX B 68).

S. K. i Vor Frelsers Kirke, Visby prædiket (X" A 2).

XXII

Tidstavle

1849 Jan. 2.

Marts

April

S. K. paabegyndt Journal NB”. (X! A 1).

Plan til Forord til , Fuldbringelsens samtlige Værker". (X!A 45). Spørgsmaalet om Udgivelse af det færdigt liggende Forfatterskab tages op: først Embedsstilling, saa Udgivelse; ,Dommen over Christenhedenf med Mærket ,digterisk, uden Myndighed", (X! A 56).

Modreflexioner: 2det Oplag af ,Enten—Ellerf maa have Led- sagelse i Retning af det Religiøse. (X" A 74).

Betænkeligheder ved Udgivelsen af , Synspunktet for min For- fatter-Virksomhedf; ,,En Cyclus ethisk-religieuse Afhandlinger" tænkes som Ledsagelse til 2det Oplag af ,,Enten—Ellerf. (X! A 78.79).

S. K. paabegyndt Journal NB”, (X" A 81).

De ,Tre Noter" (af Bilagene til ,Synspunktet”) tænkes som Ledsagelse til 2det Oplag af ,Enten—Ellerf, (X! A 115-118). S. K.s Reflexionskamp om Forholdet til Christus som ,For- billede” (Tanken om ,Martyriet") og som ,Frelserf (,,Forso- ningen"). (X' A 132-135).

Optegnelse med Exempel paa christelig Opvækkelse i , Situation". (X" A 136).

Genoptagelse af Tanken om at ,træde i Karakter" ved Udgivelse af Forfatterskabet med ,,Dommen over Christenheden", (X! A 138 med flere).

S. K. har været hos Biskop Mynster og ladet et Ord falde om Ansættelse ved Pastoral-Seminariet. (X! A 167).

Optegnelse om ,,Vidnesbyrdet"f som ,den Form af Meddelelse der sandest træffer Midten mellem ligefrem og indirecte Medde- lelse”. (X! A 235).

S. K. er i Gang med Udarbejdelsen af de tre , gudelige Taler" om »Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen". Tilbageslag i Retning af ,ikke at forvildes ved altfor eensidigt at stirre paa Christus som Forbilledet", (X' A 246).

Talerne om ,Lilien og Fuglen" bestemmes til Ledsagelse af 2det Oplag af ,,Enten—Ellerf. (X' A 250).

S. K. har udarbejdet ,,Regnskabet" (,,En Note"), koncentreret Extrakt af ,,Synspunktet for min Forfatter-Virksomhedf, men det skal ikke udgives. (X' A 266).

S. K.s ,Følgeblad" til ,,Regnskabetf med Beretning om ,hvad der blev ham fortalt allerede som Barn: at man spyttede paa Christus, at Mængden (,de der gik forbi") spyttede ad ham og sagde: tvi Dig", ,, Dette har jeg gjemt dybt i mit Hjerte .……… denne Tanke er mit Liv". Indført i Journalen (X! A 272).

Tanken om at ,træde i Karakter" stemples som ,selvplage- risk" (X! A273.275), som , Blanding af Tungsind og Religiøsitet" (X" A 280).

Tidstavle XXIII

1849 April 25. S.K. slaaer fast, at han i Forhold til det højeste christelig-reli-

7 Maj

sn Juni

14.

15.

giøse Ideal: at blive ,,Sandhedsvidnef, maa nøjes med at blive dets ,ulykkelige Elsker" (,, Digteren"). (X! A 281).

S. K. paabegyndt Journal NB", (X! A 295).

Tilbageslag i Retning af at ,træde i Karakter”; S. K. bestemmer at udgive de to Afhandlinger af ,,Cyclus": III. ,,Har et Menne- ske Lov til at lade sig ihjelslaae for Sandheden?” og VI. ,Om Forskjellen mellem et Genie og en Apostel”. (X" A 302).

De to Afhandlinger af ,Cyclusf er bleven sendt til Giødwad. (X! A 302). , Mørkt seer det ud; og dog er jeg saa rolig. Denne min Geburtsdag vil blive mig uforglemmelig!” (X" A 309).

2det Oplag af ,Enten—Ellerf og ,,Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen. Tre gudelige Taler", (Paa Universitetsboghandler C. A. Reitzels Forlag. Bianco Lunos Bogtrykkeri) averteret i Adresseavisen Nr. 111. 51 SS.

S. K. modtager med Bud Billet fra Fredrika Bremer, om hun kan vente hans Besøg Christi Himmelfartsdag (17. Maj); S.K. sender hende Afslag. (Se E. P. VI, S. 622).

»Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger. Af H. H.” (Gyl- dendalske Boghandling. Trykt hos Louis Klein) averteret i Adresseavisen Nr. 116. 85 SS.

»Evangelietroen og den moderne Bevidsthed. Forelæsninger over Jesu Liv af Lic. theol. R. Nielsen, Professor i Philoso- phien. 1. Deelf, averteret i Adresseavisen Nr. 116.

Tanken om at bryde af som Forfatter efter egen fri Beslutning karakteriseres som ,verdslig-stoltf: ,at meddele Sandhed er religieust, fordi man anseer det for Pligt at udsætte sig for den Lidelse, som er forbunden med at forkynde det Sande". (X? A 413).

Tilbageslag: , Nei, nei, jeg kan ikke, og det er jo ogsaa som en Umulighed at jeg skulde nu kunne svinge mig høiere og dristi- gere end da jeg var begunstiget ved at have Formue", (X" A 421). Reflexionskampen om ,,Pseudonymitet" indledes: ,,Som den Flod Guadalquibir etsteds styrter sig under Jorden og saa atter kommer frem: saaledes maa jeg nu styrte mig i Pseudonymitet .……… 0g væsentligen bliver der saa at gjøre Noget i Retning af Embedssøgen og saa Reisen”, Tilbageblik paa det ,ldee- Slag" der har staaet. (X" A 422).

S. K. har været hos Biskop Mynster, Besøget kun ganske kort, S. K. faaet Indtrykket: ,indlade sig vil han ikke”. (Se X" A 497). Motto til Skrifterne til ,Indøvelse i Christendomf: ,Jeg føler mig ikke stærk nok til at ligne Dig saaledes, at jeg døer for Dig eller Din Sag; jeg nøjes med det Mindre, med tilbedende at takke Dig, at Du vilde døe for mig”. (X" A 425).

Hjærtesuk over ikke længere at have Raad til at være Forfatter, (X! A 442).

XXIV

Tidstavle

1849 Juni

22. 23.

Optegnelse om Syndsforladelsens og Forsoningens Forhold til Begrebet , Straf", ,,en virkelig Transsubstantiation i Forhold til Straf". (X" A 462).

Optegnelse om Tungsinds-Anfægtelser overfor Tanken om Chri- stus som ,, Frelser”. (X! A 477.478).

S. K. søgt Biskop Mynster forgæves. (Se X' A 497).

S. K. søgt Kultusminister Madvig forgæves. (Se X! A 497).

24. 25. S. K. igæn ude i Tanken om at ,træde i Karakter", ,at Gud

25:

ikke er tjent med Mennesker der klikke i det afgjørende Øieblikf. ,Dersom Positionen ikke tages nu i dette Øieblik, eller dog nu snarest muligt, er Total-Virkningen af Forfatter-Virksomheden tabt; endsige da, naar jeg nu først skulde lade nogen Tid gaae hen, (og hvo veed hvorlænge) søge ind paa Embedsveien, og saa udgive det Øvrige lidt efter lidt og pseudonymtf. (X' A 494.499).

S. K. har været hos Biskop Mynster, men er bleven afvist med, at han ikke havde Tid. (Se X! A 497).

Natten mellem 25. og 26. Regines Fader, Etatsraad Olsen, død.

Tanken om Udgivelse af ,,Synspunktet" igæn opgivet, men S. K. bestemt sig for Udgivelsen af ,,Sygdommen til Døden”; han har sat sig i Forbindelse med Bianco Lunos Bogtrykkeri og faaet Meddelelse om, at det kan begynde Trykningen strax. (X" A 508. 509).

27. [?P] S. K. om Aftenen faaet Kundskab om Etatsraad Olsens Død. Natten mellem 27. og 28. [?] S. K. sovet uroligt, med Repliker

pro et contra i Samtale med sig selv.

28. [?] Manuskript til ,,Sygdommen til Døden" afleveret i Trykkeriet;

den endelige Bestemmelse bliver, at Pseudonymen ,,Anti-Clima- cus" sættes paa Titelbladet som Forfatter, S. K.s Navn kun som Udgiver. ,Jeg maa beklage og anklage mig selv for, at der virkelig i adskilligt af det Foregaaende som er optegnet i denne Journal findes Forsøg paa at exaltere mig selv, hvilket Gud vilde tilgive mig. Jeg er hidtil en Digter ubetinget ikke mere, og det er en fortvivlet Kamp for at ville gaae ud over min Grændse", (X! A 510).

Optegnelser: , Den Afvei ligger dog kun altfor nær, at ville re- formere, opvække hele Verden istedetfor sig selv, og er ret en Afvei for urolige Hoveder med megen Phantasie.... Denne Feil har jeg ogsaa, at jeg bestandigt digtende ledsager mig selv, og nu fordrer næsten fortvivlet af mig selv, at jeg skal handle saaledes som det vilde være i Charakteren". (X" A 513). , Der er egentlig skeet noget Andet. Den hele Lidelse med Reflexions- Arbeidet i den senere Tid, er egentlig blevet min egen Opvæk- kelse. Først nu kan